Verkoopvoorwaarden

* For English please scroll down

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap WISKERKE ONIONS B.V.

gevestigd en kantoorhoudende te KRUININGEN aan de Stationsweg 8, hierna ook aangeduid met o.a. wij, ons, onze.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 22035107

I ALGEMEEN

Artikel 1

1.1 Op al onze offertes, verkoopovereenkomsten en leveringen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet in het contract of in onze schriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en/of overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de offertes en/of de overeenkomst.

1.2 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze bevestiging daarvan schriftelijk of per e-mail of door ondertekening door de koper van het door ons aan hem aangeboden contract.

1.3 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.

1.4 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 2

2.1 Algemene voorwaarden van wederpartijen worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. Voor zover voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn en deze afwijken of tegenstrijdig zijn met onze voorwaarden, prevaleren onze voorwaarden.

2.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst maatgevend.

2.3 Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.

2.4 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is dat in redelijkheid van ons niet gevergd kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden.

II LEVERING EN AFNAME

Artikel 3

3.1 Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht te Kruiningen tot stand te zijn gekomen.

3.2 Onze producten worden – bij vervoer over water – C.I.F. (Cost Insurance Freight) verkocht en geleverd zodra zij de scheepsreling passeren in de haven van vertrek. In alle andere gevallen verkopen wij af bedrijf en wordt er geleverd op het eerste vervoersmiddel. Na levering worden de goederen voor risico van de koper vervoerd. Kwaliteitsachteruitgang door en tijdens het vervoer is voor rekening en risico koper. Schade en kosten door vertraging in het vervoer, zoals demurragekosten, zijn voor rekening en risico koper.

3.3 Betaling van de koopsom vindt te Kruiningen plaats. De koopsom is vermeld in euro’s en exclusief de BTW.

Artikel 4

4.1 De koper is verplicht de door hem gekochte goederen af te nemen (met inachtneming van een termijn van minimaal zeven dagen), op de overeengekomen plaats en tijd.

4.2 Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in regelmatige, gelijke, dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden, af te roepen en af te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal zeven dagen in acht te nemen.

4.3 Indien de koper deze verplichtingen tot tijdige afroep en/of tijdige afname niet stipt en/of volledig nakomt, zijn wij gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling vereist is, tot volledige schadevergoeding en/of tot het ontbonden beschouwen van de

overeenkomst, voor zover deze niet is uitgevoerd, en volledige schadevergoeding te vorderen, voor dat deel van de overeenkomst dat niet is uitgevoerd. Wij zijn dan tevens gerechtigd – zelfs indien wij de koopovereenkomst niet ontbinden – de goederen voor rekening en risico van de koper te verkopen en de opbrengst te verrekenen met onze schade en/of de koopsom.

4.4 Het overeengekomen tijdstip van levering is een streefdatum, maar geen fatale termijn.

III OVERMACHT

Artikel 5

5.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling – zijn wij gerechtigd de verkoopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en zijn wij niet gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien de overmachtsituatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren.

5.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, pandemieën, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien hebben wij het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheidsmaatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor ons maken en koper niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan ons voor levering van de goederen, te vergoeden.

5.3 Overmacht van onze leveranciers, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van ons.

Artikel 6

6.1 Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of wij of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden dienovereen­komstig te verminderen. Daarvan is ondermeer sprake als de door ons op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al onze afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

IV KWALITEIT

Artikel 7

7.1 De door ons te leveren producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring, waarop wij na de levering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom vóór de levering de ter levering aangeboden producten voor zijn rekening te wegen en te (laten) onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de producten, het meten van de producttemperatuur en residuen van onder meer bestrijdingsmiddelen, om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. Daarnaast dient de koper voor zijn rekening na te gaan of er zich productvreemde zaken tussen de geleverde producten bevinden en die zaken te verwijderen.

7.2 Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de koper alleen gereclameerd worden vóór de levering van de goederen, dat wil zeggen vóór het laden van de goederen op het eerste transportmiddel of bij levering CIF vóór het passeren van de scheepsreling in de haven van vertrek of – wanneer partijen dit schriftelijk overeenkomen – vóór het lossen van de goederen.

7.3 De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer de goederen zijn geleverd, derhalve wanneer deze op het eerste transportmiddel zijn geladen of bij levering CIF wanneer zij de scheepsreling in de haven van vertrek zijn gepasseerd, of – wanneer partijen schriftelijk keuring vóór lossen zijn overeengekomen – op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.

7.4 De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van rechten – verplicht ons onmiddellijk en in elk geval binnen 1 uur na weigering daarvan per telefax of per e-mail in kennis te stellen. Indien wij de klacht afwijzen of de klacht niet binnen 1 uur per telefax of per e-mail accepteren, dient koper – op straffe van verval van zijn recht om over het geleverde c.q. het ter levering aangeboden product te klagen – onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 24 uren na het uiten van de klacht, - in onze aanwezigheid - , onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te laten uitvoeren. Wij hebben het recht om contra-expertise uit te laten voeren. Koper is – op straffe van verval van zijn recht om te klagen over de kwaliteit – verplicht om de goederen naar behoren te conditioneren.

7.5 Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In het laatste geval zijn wij bevoegd de geweigerde hoeveelheid in mindering op het totaal verkochte kwantum te brengen.

7.6 Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft, de gehele overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.

7.8 De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming, dan wel –indien die prijs lager is– de prijs van onze verkoop van de niet-afgenomen producten, vermeerderd met de gederfde winst en overige schade, waaronder gevolgschade.

7.9 De koper die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens ons schadeplichtig door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname.

V AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8

8.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze bestuurders. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde product of de geleverde dienst, waaruit de schade is voortgekomen, en indien de schade niet samenhangt met de levering van een product of dienst tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Iedere vordering op ons verjaart na verloop van twaalf maanden, nadat de vordering is ontstaan.

VI BETALING

Artikel 9

9.1 Onze facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is koper niet toegestaan te verrekenen of de betaling op te schorten. Bij niet- betaling binnen deze of de in de schriftelijke overeenkomst vermelde termijn is de koper ons een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Koper is eveneens een rentevergoeding van 1,5% per maand verschuldigd over schadevergoedingen die koper aan ons moet betalen en wel vanaf het moment dat de schade wordt geleden, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

9.2 Voorts zijn wij bevoegd na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van onze vordering aan onze raadsman op te dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van de koper. Onder de gerechtelijke kosten vallen onze werkelijk gemaakte kosten voor onze advocaten, deurwaarders en deskundigen. Koper is ons verschuldigd – ter onzer keuze – ofwel de buitengerechtelijke kosten volgens BIK ofwel als buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,--.

9.3 Wij hebben het recht, wanneer onze facturen niet binnen de genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering of uitvoering van de opdracht op te schorten tot de openstaande facturen zijn betaald. Wij kunnen een bankgarantie van een te goeder naam bekend staande Nederlandse bank verlangen wanneer wij ten tijde van de levering redenen hebben aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder dat wij gehouden zijn deze twijfel nader te motiveren. Wij hebben het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de koper deze bankgarantie niet binnen 2 dagen nadat wij daarom hebben gevraagd, afgeeft. Alsdan dient de koper onze schade volledig te vergoeden. De kosten van de bankgarantie zijn voor rekening van de koper.

9.4 Wij zijn gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen factuur binnen 2 x 24 uur nadat hij schriftelijk tot betaling is gesommeerd. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

9.5 Wij hebben te allen tijde het recht onze vorderingen op iedere debiteur en diens groepsmaatschappijen te verrekenen met onze betalingsverplichtingen jegens die debiteur en diens groepsmaatschappijen.

VII EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 10

10.1 Alle producten blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en wij ook uit andere hoofde geen vordering meer op de koper hebben.

10.2 Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of

verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

10.3 In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden. Door middel van het aangaan van de koopovereenkomst machtigt de koper ons daartoe.

VIII GESCHILLEN

Artikel 11

11.1 Het Nederlands recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd.

11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

11.3 Alle geschillen die uit onze aanbiedingen en overeenkomsten of uitvloeisels daarvan ontstaan, zullen worden berecht door de rechtbank te Middelburg. Wij hebben evenwel het recht om in afwijking daarvan de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij. Het recht om ons in een procedure te betrekken, vervalt na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf het moment dat het geschil is ontstaan.

11.4 Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen beschikbaar. De Nederlandse versie is doorslaggevend. Indien de bepalingen van de Nederlandse versie afwijken van de Engelse vertaling en/of er een geschil is over de interpretatie van de tekst van deze algemene voorwaarden, is alleen de Nederlandse versie geldig en bepalend. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is, net als de Engelse versie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en is gratis beschikbaar op onze website www.wiskerke-onions.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Deze algemene voorwaarden zijn in 2023 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 22035107

__________________________________________________________________________________________________________________________

* English

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

of the private limited-liability company WISKERKE ONIONS B.V.

with its registered office and principal place of business in KRUININGEN at Stationsweg 8, hereinafter also referred to as, inter alia, we, us, our.

Listed in the commercial register of the Chamber of Commerce under number: 22035107

I GENERAL

Article 1

1.1 These general conditions apply to all our offers, sales agreements and deliveries, insofar as not explicitly deviated from in the contract or our written confirmation of the agreement. In the event that the text of our offers and/or agreements differs from these general conditions, the text of our offers and/or the agreement shall prevail.

1.2 An agreement is not regarded by us as having been made until our confirmation by letter or e-mail or by the buyer’s signature of the contract offered to him by us.

1.3 Our agents are not authorised to bind us unconditionally. They may only buy and sell subject to our approval.

1.4 All our offers are entirely free of obligation unless otherwise stated in the offer.

Article 2

2.1 General conditions of counterparties are hereby expressly dismissed. Insofar as a counterparty’s conditions are applicable and are different from or inconsistent with our conditions, our conditions shall prevail.

2.2 In case of a dispute over the meaning of the translation of these conditions, the Dutch text shall prevail.

2.3 If one of the clauses or part of a clause of these general conditions or any part of the underlying agreement is or becomes null and void, this does not affect the validity of the rest of the clause and conditions and the underlying agreement shall remain in effect.

2.4 In that case the Parties will make an arrangement in respect of the passage that is or has become null and void so as to approach the purpose of the underlying agreement and/or these general conditions as closely as possible, unless that clause and/or part of the agreement is of such importance to us that we cannot reasonably be expected to maintain the agreement.

II DELIVERY AND ACCEPTANCE

Article 3

3.1 All our sales agreements are deemed to have been established in Kruiningen, the Netherlands.

3.2 In case of transport by water, our products are sold on a CIF basis and considered delivered when they have passed the ship’s rail at the port of shipment. In all other cases our products are sold ex works and considered delivered when loaded in or onto the first means of transport. After delivery, the goods are transported at the risk of the buyer. Deterioration due to and during transport is at the buyer’s expense and risk. Damage and costs incurred in delays in transit such as demurrage are at the buyer’s expense and risk.

3.3 Payment of the purchase price takes place in Kruiningen. The purchase price is stated in Euros excluding VAT.

Article 4

4.1 The buyer is obliged to take delivery of the goods purchased by him (with due observance of a period of at least seven days), at the agreed place and time.

4.2 If it is agreed that the purchased quantity will be delivered during a certain period, the buyer must, as far as possible, order and accept regular and equal or nearly equal quantities. For every delivery and call, the buyer must allow for a delivery time of at least seven days.

4.3 If the buyer does not strictly and fully meet these obligations for timely ordering and/or taking delivery, we shall be entitled, without notice of default, to full loss compensation and/or to regard the agreement as dissolved insofar as it has not yet been fulfilled, and to demand loss compensation for the portion of the agreement that has not been fulfilled.

We are then also entitled—even if we do not dissolve the purchase agreement—to sell the goods at the expense and risk of the buyer and offset our loss and/or the purchase price against the proceeds from that sale.

4.4 The agreed time of delivery is a target date, not a strict deadline.

III FORCE MAJEURE

Article 5

5.1 In the event of force majeure, we are entitled to suspend the fulfilment of our contracts for the duration of the force majeure. If the duration or severity of the force majeure necessitates—and this is solely at our discretion—we are entitled to regard the contract of sale, insofar as it has not been fulfilled, as dissolved, without legal intervention and without obligation on our part to payment of loss compensation. We may dissolve the agreement without a right to loss compensation, if the force majeure situation lasts longer than one month and/or if the force majeure situation is expected to last longer than one month.

5.2 Unless otherwise determined hereafter, force majeure is defined as any extraordinary circumstance that would make the fulfilment of our obligation(s) to deliver impossible or so burdensome that it could not reasonably be expected of us, such as war, mobilisation, strike, personnel sickness absence, pandemics, labour unrest, revolution, riot, public disturbances, storm, floating ice, flooding, stagnation of electricity or water supply, company fire, business stagnation due to machinery breakdown or difficulty in energy supply, traffic hindrances, transport problems, total or partial crop failure, abnormal drought or sustained and/or abnormal rainfall, crop diseases, pests, default of suppliers, etc. Moreover we shall have a right to dissolve the agreement insofar as it has not been fulfilled, without any obligation on our part to compensation of any damage, in the event that government measures are imposed that would hinder and/or make disadvantageous to us the importation, transportation and exportation of goods and the buyer is not prepared, on a request to that effect, to compensate the loss that we would incur as a consequence of those measures.

5.3 Force majeure on the part of our suppliers, including growers, shall count as force majeure for us.

Article 6

6.1 All our sales agreements for agricultural products, regardless of whether we or a third party have grown the products, shall take place on condition of harvest. If fewer products are available as a result of a bad harvest with regard to the quantity and/or quality of agricultural products (which may also be understood to mean rejection by inspection authorities) than would reasonably have been expected when the agreement was made, we have the right to reduce the quantities sold accordingly. This is also the case if the products purchased by us under cultivation contracts are insufficient for all our customers. In delivering this reduced quantity, we shall be deemed to have fulfilled our delivery obligations in full. We are therefore not bound to deliver replacement agricultural products, nor are we liable for any loss whatsoever.

IV QUALITY

Article 7

7.1 The products to be delivered by us are subject to spoilage; shelf life and quality after delivery is largely dependent on the method of transport and/or storage, over which we have no influence after delivery. Therefore, prior to delivery the buyer must take the responsibility of weighing and examining the products or having them weighed and examined, including taking random samples and cutting them open, measuring product temperature and pesticide and other residues, to determine whether, in the buyer’s opinion, the products meet the agreed requirements and quality. Moreover, the buyer must take the responsibility to determine whether there are any foreign objects among the delivered products and remove said objects.

7.2 Complaints about the quality and quantity of the goods supplied can be lodged by the buyer only before delivery of the goods, i.e. before the goods are loaded on or into the first means of transport or, in case of delivery under CIF, before passing the ship’s rail at the port of shipment or–-if the parties so agree in writing-–before unloading the goods.

7.3 The buyer forfeits its right to complain when the goods have been delivered, i.e. when the goods have been loaded on or into the first means of transport or, in case of delivery under CIF, when the goods have passed the ship’s rail at the port of shipment or-–if the parties have so agreed in writing before unloading–-when the goods have been unloaded at the location designated by the buyer.

7.4 If the buyer refuses to take delivery of our goods on grounds of alleged defectiveness, that buyer is obligated—on penalty of forfeiture of rights—to notify us of the fact by fax or e-mail immediately, or in any case within 1 hour of refusal. If we reject the complaint or do not accept the complaint within 1 hour by fax or e-mail, the buyer—on penalty of forfeiture of its right to complain about the products delivered and/or presented for delivery—must immediately, i.e. within 24 hours after lodging the complaint, in our presence have an independent assessment made by a certified assessor. We have the right to commission a counter-assessment. The buyer—on penalty of forfeiture of its right to complain about the quality—must ensure that the goods are properly conditioned.

7.5 We are entitled to replace justifiably refused goods with other goods, but we are not obligated to do so. In the latter case, we are entitled to deduct the refused quantity from the total sold quantity.

7.6 If the buyer of the goods presented for delivery refuses to take delivery of them, we are entitled, even in case of a partial delivery, to dissolve the entire contract insofar as it has not yet been fulfilled, and to demand loss compensation.

7.8 The past and future loss suffered by us due to the total or partial refusal to take delivery of goods sold by us must be compensated to us in full. This compensation is at least the difference between the price agreed with the buyer and the day price at the time of non-compliance, or—if that price is lower—the price of our sale of the products not taken delivery of plus the loss of profit and other damage, including consequential damage.

7.9 Should the buyer fall short of its obligations, the buyer is liable to compensate us merely due to its failure to take delivery of the goods or failure to do so in a timely manner.

V LIABILITY

Article 8

8.1 Our liability for loss, regardless of how it occurred, is expressly excluded, except and insofar as this loss is due to deliberate intent or gross negligence on the part of our directors. In that case our liability is limited to the net invoice amount of the product or service delivered from which the loss has arisen and, if the loss is unrelated to the delivery of the product or service, up to the amount that in such a case would be paid under the liability insurance plus the applicable policy excess. Any claim against us shall become time-barred after twelve months have elapsed after the claim has arisen.

VI PAYMENT

Article 9

9.1 Our invoices must be paid within 30 days after invoice date, unless otherwise agreed in writing. The buyer is not permitted to offset expenses or suspend payment. In case of failure to pay within this period or in the period stated in the written agreement, the buyer shall owe us an interest payment in the amount of 1.5% per month whereby any part of a month shall be considered as a whole month, without notice of default being required. The buyer shall also owe an interest compensation of 1.5% per month for damages that the buyer must pay to us from the time the damage is suffered, whereby each part of a month is charged for an entire month, without notice of default being required.

9.2 Furthermore, after the payment period has expired, we shall be entitled to turn over the collection of our payment demand to our legal counsel. All costs associated with collection, both judicial and extrajudicial, will be for the buyer’s account. Judicial costs include the actual costs incurred for our lawyers, bailiffs and experts. The buyer shall owe us—at our discretion—either the extrajudicial expenses according to the BIK graduated scale or extrajudicial expenses in the sum of 15% of the principal amount with a minimum of € 250.

9.3 If our invoices are not paid within the stated period, we have the right to suspend any further delivery or performance of the agreement until the outstanding invoices are paid. We may require a bank guarantee from a reputable Dutch bank if, at the time of delivery, we have grounds to doubt the solvency of the buyer, without any obligation on our part to provide justification for this doubt. We have the right to dissolve the agreement if the buyer does not issue such a bank guarantee within 2 days after we have asked for it. In that case, the buyer shall be liable to compensate our loss in full. The costs of the bank guarantee shall be borne by the buyer.

9.4 We are entitled to cancel the agreement, insofar as it is not yet fulfilled, if the buyer remains in default of payment on the outstanding invoice within 2 x 24 hours after having received our written payment demand. In that case we have the right to claim reimbursement of the full loss arising from the default.

9.5 We have the right at all times to offset claims on any debtor and its group companies against our payment obligations toward that debtor and its group companies.

VII RETENTION OF TITLE

Article 10

10.1 All products delivered in fulfilment of this agreement remain our property until the purchase price with all additional expenses is paid in full and we have no other claims of any kind on the buyer.

10.2 10.2 If the goods delivered by us are no longer in the original form and/or

packaging, or if they have been processed into other products, an undisclosed pledge shall be established for us with regard to those goods which will remain in force until all claims of whatever nature we have on the buyer are paid in full.

10.3 In case of late payment, suspension of payment or bankruptcy, we are entitled to take possession of our goods and to enter the premises and buildings of the buyer for that purpose. The buyer grants us this authority by virtue of entering into the purchase agreement.

VIII DISPUTES

Article 11

11.1 All our offers and agreements are governed by the laws of the Netherlands. Our agreements are entirely implemented in the Netherlands.

11.2 Any applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is precluded.

11.3 All disputes arising from our offers and agreements or derivations thereof shall be adjudicated by the Court of Middelburg. We nevertheless reserve the right to depart from the above and have the matter adjudicated in the court local to the other party. The right of the other party to bring legal action against us shall expire after twelve months after the dispute has arisen.

11.4 These general terms and conditions are available in several languages. The Dutch version shall prevail. If the provisions of the Dutch version differ from the English translation and/or there is a dispute regarding the interpretation of the text of these general terms and conditions, only the Dutch version shall be decisive and valid. The Dutch version of these general terms and conditions, like the English version, has been filed with the Chamber of Commerce and is available free of charge on our website www.wiskerke-onions.nl and we will send it to you free of charge upon request.

These general terms and conditions have been filed with the Chamber of Commerce in 2023 under number 22035107

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.