Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap Wiskerke Onions BV gevestigd te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22035107, en hierna ook aangeduid als ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en dergelijke.

I ALGEMEEN

Artikel 1
1.1 Al onze inkopen geschieden met inachtneming van deze inkoopvoorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk in het contract of in onze schriftelijke bevestiging wordt afgeweken. Indien er strijdigheid is tussen deze inkoopvoorwaarden en/of de verkoopvoorwaarden van de verkoper, prevaleert de tekst van deze inkoop- voorwaarden.

Artikel 2
2.1 Een overeenkomst met ons komt eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging of door ondertekening door de verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract.
2.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen onder voorbehoud van onze goedkeuring, terwijl het hen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet is toegestaan, wijzigingen en/of veranderingen in overeenkomsten aan te brengen.

Artikel 3
3.1 In het geval één van de bedingen in deze voorwaarden, of een onderdeel daarvan, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst, nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeen- komst zoveel als mogelijk in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met de voorwaarden beoogden, het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is, dat in redelijkheid van ons niet gevergd kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden.

Artikel 4
4.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt - en zulks is ter onzer beoordeling - zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen en niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Een beroep op overmacht en een ontbinding met beroep daarop, dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
4.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, pandemie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer etc. Uitdrukkelijk zijn hieronder mede begrepen gevolgen van terreurdreiging/aanslagen en daarmee verband houdende door het bevoegd gezag opgelegde beperkingen in de bedrijfsvoering en transport.
4.3 Overmacht van onze afnemers geldt als overmacht van ons.

Artikel 5
5.1 Alle geschillen uit onze overeenkomsten voortvloeiend, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg. We hebben evenwel het recht om in afwijking van het vorenstaande de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij.
5.2 Uitsluitend Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Al onze overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
5.3 Het recht om Wiskerke Onions B.V. in een procedure te betrekken, vervalt zes maanden nadat de vordering is ontstaan.

Artikel 6
6.1 Uitsluitend Wiskerke Onions B.V. factureert de geleverde goederen (self billing invoices). Alle facturen van de wederpartij zullen worden geweigerd en zijn wij niet verschuldigd. Indien wij in verzuim zijn, zijn wij 2% rente per jaar verschuldigd en geen buitengerechtelijke kosten.
6.2 Wij hebben te allen tijde het recht om hetgeen wij aan onze leverancier verschuldigd zijn te verrekenen met hetgeen wij van hem en de aan hem gelieerde ondernemingen te vorderen hebben.

II KOOPOVEREENKOMSTEN
Artikel 7
7.1 Tenzij anders in het contract bepaald, dient de verkoper franco op ons bedrijf of op het door ons aangegeven adres te leveren. De leverancier dient Globalgap gecertificeerd te zijn en dit certificaat vóór de levering van de goederen aan ons ter hand te stellen.
7.2.1 Indien wij uien kopen voor “baalprijs” of “baalprijs min kosten” of woorden van gelijke strekking, is de koopprijs gelijk aan de door ons gerealiseerde verkoopprijs ex Works ons bedrijf minus alle door ons gemaakte kosten, zoals transport-, opslag-, arbeids-, droog-, sorteer-, verkoop- en verpakkingskosten en een door ons te bepalen marge.
7.2.2 Wiskerke Onions B.V. erkent uitsluitend de beursnoteringen Emmeloord, Goes en Middenmeer. Andere beursnoteringen kunnen nimmer bepalend zijn voor de berekening van de koopsom of schadevergoedingen.

7.2.3 Indien wij uien kopen (mede) op beursprijs dan bepaalt het contract welke beursnotering of combinatie van beursnoteringen dat is en wordt onder beurs verstaan de in de overeenkomst/koopbevestiging vermelde beursnotering(en) (Emmeloord, Goes en Middenmeer). Met gemiddelde beurs in de week van levering wordt bedoeld het gemiddelde van de hoogste en laagste notering van die week, behorende bij de grofte van de geleverde uien. Met onderkant beurs wordt bedoeld de beursnotering voor 30-60% grof. Met bovenkant beurs wordt bedoeld de beursnotering voor 60% of meer grof. Met grof wordt bedoeld de door de beurs gehanteerde maat voor grof. Wanneer gekocht wordt op grofte van de beurs en grofte van de partij, dan geldt de beursnotering die overeenkomt met de grofte van de geleverde partij. Is de geleverde partij tussen de 30- 60% grof, dan gaat het om het gemiddelde van de 30-60% notering. Is de geleverde partij 60% of meer grof, dan gaat het om het gemiddelde van de >60% notering.

7.2.4 Indien de overeenkomst bepaalt dat de koopprijs (mede) wordt bepaald door een beursnotering en die beursnotering niet plaatsvindt in de week van levering of een ander in het contract bepaald moment, dan komt voor de beursnotering in de plaats de “baalprijs”.

7.3 Indien wij uien kopen voor ‘dagprijs’ of ‘marktprijs’ of woorden van gelijke strekking, is de koopprijs gelijk aan de prijs die Wiskerke Onions B.V. overeenkomt met andere leveranciers op of zo dicht mogelijk bij het moment dat de uien van verkoper allemaal zijn gerooid (de Wiskerke Onions B.V. prijs), mits de uien binnen drie dagen winddroog geleverd kunnen worden en anders de Wiskerke Onions B.V. prijs van het moment van levering.
7.4 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf. Bij het laden wordt per vrachtwagen in een drietal etappes een monster genomen van in totaal ± 25 kilogram. Dit monster wordt genomen aan het begin van het laden, halverwege het laden en aan het eind van het laden. Dit monster wordt vervolgens dichtgeseald en bij verkoper achtergelaten. Vervolgens wordt op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf gekeurd en getarreerd. In het geval verkoper zich niet met de uitkomsten van deze keuring en/of tarrering kan verenigen, wordt de kwaliteit en/of het tarrapercentage (behoudens verborgen gebreken) bindend vastgesteld aan de hand van de bij verkoper achtergelaten monsterzak, mits deze nog onaangetast en niet opengemaakt is en op de juiste wijze, bij een verantwoorde temperatuur en onder verantwoorde omstandigheden, is bewaard. Wanneer aan deze voorwaarden niet is voldaan, is de tarrering en keuring op ons bedrijf c.q. het door ons aan te wijzen bedrijf bindend, behoudens verborgen gebreken. De opschepkosten zijn altijd voor rekening van verkoper.
7.5 Verkoper dient op ons eerste verzoek te leveren. Indien in het koopcontract en/of de bevestiging is vermeld dat levering niet franco geschiedt, maar op vrachtauto koper of af bedrijf verkoper, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en feitelijke levering vindt namelijk altijd en alleen plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf.
7.6 De weegkosten zijn voor rekening van verkoper.
7.7 Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering en tot afgifte van de uien plaatsvindt op een andere locatie dan het adres van Wiskerke Onions B.V. staat verkoper ervoor in dat:

 • de te leveren uien ten behoeve belading gereed zijn op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip;
 • ten behoeve van de belading de laadlocatie, waaronder het terrein en de zich daarop bevindende zaken, voldoen aan alle daaraan te stellen veiligheidseisen onder meer gericht op het voorkomen van schade en letsel;
 • ten behoeve van de belading de laadlocatie de ter beschikking gestelde materialen, waaronder laadmateriaal (e.g. heftrucks) etc., voldoen aan alle daaraan te stellen veiligheidseisen gericht op het voorkomen van schade en letsel;
 • de te leveren uien op een dusdanige wijze worden verplaatst en geladen dat hierdoor schade, letsel, contaminatie en/of kwaliteitsvermindering wordt voorkomen;
 • als de te leveren uien zijn verpakt in kisten en/of op pallets gestapeld, dit op een veilige manier is gedaan, zo nodig met gebruik van wikkelfolie waardoor een stabiele stuw ontstaat.

7.8 Wiskerke Onions B.V. heeft het recht om vóór belading te controleren of is voldaan aan de in artikel 7.7 genoemde verplichtingen. In het verlengde daarvan heeft Wiskerke Onions B.V. het recht om op basis van deze controle naar eigen inzicht, en zonder

schadevergoedingsplicht, af te zien van belading. Wederpartij is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder (maar niet uitsluitend) schade vanwege kwaliteitsachteruitgang, wachturen, transportkosten etc.
7.9 Indien Wiskerke Onions B.V. deze controle achterwege laat of geen aanmerkingen heeft geuit met betrekking tot de veiligheid van de laadlocatie, het terrein en de ter beschikking gestelde materialen, dan heeft dat geen invloed op het boetebeding, de schadevergoedings- en/of vrijwaringsverplichting van wederpartij zoals hieronder verwoord.
7.10 Indien wederpartij tekortschiet in één of meer van de onder artikel 7.7 genoemde verplichtingen is hij in verzuim en verbeurt hij aan Wiskerke Onions B.V. zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is een direct opeisbare boete van € 50.000,--. In afwijking van hetgeen bepaald in artikel 6:92 BW, laat deze boete het recht van Wiskerke Onions B.V. om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen onverlet. Wederpartij is verplicht om Wiskerke Onions B.V. te vrijwaren voor alle financiële consequenties die het gevolg kunnen zijn van het tekortschieten in één of meer van de onder 7.7 genoemde verplichtingen.

Artikel 8
8.1 De te leveren uien moeten, onverminderd de voor elke klasse geldende specifieke eisen en toegestane toleranties, bij aankomst op ons bedrijf of op het overeengekomen ontvangend bedrijf en redelijke termijn na de ontvangst door de uiteindelijke afnemer, voldoen aan de navolgende kwaliteitseisen. Alle uien, waaronder klasse I en II, moeten zijn van goede kwaliteit, volgroeid, droog, gezond, zuiver, goed van kleur, huidvast, hard, intact, vrij van in- en uitwendig schot, wortelresten, afwijkende geur, afwijkende smaak, vorst- en hagelschade, productvreemde bestanddelen, dikhalzen, zaadstengels, misvormde uien, grond, in- en uitwendige, zichtbare en onzichtbare gebreken en beschadigingen. De uien moeten voldoen aan de wettelijke residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen. De stengel moet afgedraaid of recht afgesneden zijn en mag niet langer dan 6 cm zijn. De uien moeten van zodanige kwaliteit en in zodanige conditie zijn dat zij bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, waaronder machinaal sorteren en verpakken, alsmede vervoer overzee naar verre bestemmingen zoals Azië en Nieuw-Zeeland. Zij moeten in goede staat de eindbestemming en consument aldaar kunnen bereiken.
8.2 Van inwendig schot in uien is sprake als het inwendig schot van minimaal 5% van de uien is ontwikkeld tot 66% of meer gerekend vanaf de bladstoel en/of minimaal 2% van het inwendige schot is ontwikkeld tot 90% of meer vanaf de bladstoel. Loos schot wordt in afwijking van de AVZ verder in deze voorwaarden gelijk gesteld aan (gewoon) schot.
8.3 Aanvullende eisen klasse I
Uien van klasse I moeten voldoen aan de onder 8.1 genoemde eisen. Zij moeten daarnaast stevig en vast zijn. Zij moeten de kenmerken van de variëteit hebben. Zij moeten vrij van verdikkingen zijn. Zij mogen de volgende afwijkingen vertonen, op voorwaarde dat deze het algemene uiterlijk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product niet nadelig beïnvloeden:

 • een geringe vormafwijking
 • een geringe kleurafwijking
 • lichte vlekken die het laatste perkamentachtige vlies dat het eetbare gedeelte beschermt, niet aantasten, op voorwaarde dat zij niet meer dan een vijfde deel van de oppervlakte van de ui beslaan
 • oppervlakkige barsten van de buitenste vliezen en gedeeltelijk ontbreken daarvan op voorwaarde dat het eetbare gedeelte beschermd blijft.

10% van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit uien die niet aan de eisen van klasse I beantwoorden, maar wel aan die van klasse II. Van deze 10% mag niet meer dan 2% de navolgende gebreken vertonen: rot, inwendige gebreken, afwijkende geur en smaak, in- en uitwendig schot en afwijkingen waardoor zij niet geschikt zijn voor consumptie.
8.4 Aanvullende eisen klasse II
Uien van klasse II moeten voldoen aan de onder 8.1 genoemde minimumeisen. Zij moeten stevig zijn. Op voorwaarde dat de producten nog hun essentiële kenmerken wat betreft kwaliteit, houdbaarheid en presentatie vertonen, zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

 • geringe afwijkingen in vorm
 • geringe afwijkingen in kleur
 • sporen van wrijving
 • lichte sporen van aantasting door parasieten of ziekten
 • kleine dichtgegroeide scheurtjes
 • lichte, geheelde kneuzingen die niet nadelig zijn voor de houdbaarheid
 • wortelresten
 • vlekken die het laatste perkamentachtige vlies dat het eetbare gedeelte beschermt, niet aantasten, op voorwaarde dat zij niet meer dan de helft van de oppervlakte van de ui beslaan
 • barsten van de buitenste vliezen en gedeeltelijk ontbreken daarvan over ten hoogste één derde van de oppervlakte van de ui, op voorwaarde dat het eetbare gedeelte niet wordt beschadigd.

10% van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit uien die niet aan de eisen van klasse II beantwoorden. Van deze 10% mag niet meer dan 2% de navolgende gebreken vertonen: rot, inwendige gebreken, afwijkende geur en smaak, in- en uitwendig schot en afwijkingen waardoor zij niet geschikt zijn voor consumptie.
8.5 Onder klasse I of II wordt bij veldgewasproduct verstaan, uien die voldoen aan de minimale eisen en op de gebruikelijke wijze tegen de gebruikelijke kosten kunnen worden klaargemaakt en verpakt tot verkoopklare uien van die klasse. Voorts mag in het veldgewasproduct niet meer dan 2% rot, inwendige gebreken, afwijkende geur en smaak en in- en uitwendig schot voorkomen.
8.6 Indien veldgewas is gekocht, is verkoper verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te leveren. Het product dient nagenoeg vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te betalen van minimaal 50 Euro per ton geleverde grond. Op de door ons te betalen koopsom mag dit bedrag worden afgetrokken.
8.7 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de temperatuur van de uien bij verladen en levering af land minimaal 6°C en maximaal 25 °C bedraagt, en bij levering uit opslag minimaal 6°C. Per vracht wordt van minimaal 50 stuks product de temperatuur gemeten. Indien verkoper in strijd met deze plicht handelt, hebben wij recht de goederen af te keuren.

8.8 Indien bij veldgewasproduct het tarrapercentage hoger is dan 15%, dan wel 5% of meer van de uien beschadigd is dan wel 2% of meer rot is of inwendige gebreken vertoont, dan wel de goederen om andere redenen niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, kan de afname door ons worden geweigerd en de overeenkomst door ons worden ontbonden, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen – naar onze keuze – ofwel de

contractprijs ofwel de dan geldende marktwaarde, in beide gevallen verminderd met een door ons te bepalen korting in verband met de tarra en de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen.
8.9 Onder tarra wordt onder andere verstaan de uien die niet beantwoorden aan de eisen van de overeengekomen klasse, alsmede ziek, groen, rot, beschadiging, stukken, grond, dubbele, schot zowel inwendig als uitwendig, dikhalzen, zaadstengels, misvormde, vreemde bestanddelen, onvolgroeide uien met afwijkende kleur en/of geur, vorst- en hagelschade, niet-huidvaste, zachte, abnormale hoeveelheden vocht, etc.
8.10 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende een periode van vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen te reclameren. Bij exportbestemming mogen wij ook over de kwaliteit klagen binnen een bepaalde tijd nadat de goederen door de uiteindelijke afnemer zijn ontvangen. Reclames kunnen mondeling dan wel schriftelijk geschieden.
8.11 Indien de verkoper onze klacht niet binnen 24 uur schriftelijk accepteert, zullen wij expertise laten uitvoeren. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. De uitkomst van deze expertise bindt zowel verkoper als Wiskerke Onions B.V. Indien de expert vaststelt dat de uien niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan staat tussen partijen vast dat verkoper toerekenbaar tekort is geschoten en komen ons de rechten toe genoemd in artikel 8.12 en 8.13.
8.12 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract. Wederpartij is verplicht ons volledig schadeloos te stellen.
8.13 Bij niet of niet tijdige levering en/of ondeugdelijke levering hebben wij zonder nadere ingebrekestelling het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, een en ander ter onzer keuze, het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen heeft Wiskerke Onions B.V. recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 9
9.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
9.2 Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, heb- ben wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.

9.3 Alle vorderingen van verkoper op Wiskerke Onions B.V. verjaren na verloop van zes maanden, nadat die vorderingen zijn ontstaan.

Aldus vastgesteld in mei 2020 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22035107 en gepubliceerd op de site www.wiskerke-onions.nl

Cookies en nuestro sitio web

Este sitio web utiliza cookies en su dispositivo con el fin de contar con la funcionalidad necesaria para mejorar la navegación por la página, mejorar su experiencia en línea, analizar el tráfico, el uso y la interacción en el sitio web y respaldar nuestros esfuerzos de marketing y publicidad.